Disclaimer
Het auteursrecht op al het materiaal op MessEmoticons (alle pagina's vallend binnen de domeinen www.messemoticons.nl) berust bij MessEmoticons. Alle rechten van merknamen en -logo's berust bij de respectievelijke eigenaars.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MessEmoticons informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.
Linken en refereren naar MessEmoticons mag wel. Het liefst met de URL http://www.MessEmoticons.nl/.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u de MessEmoticons een onbeperkt gebruiksrecht, zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

MessEmoticons kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publikatie van vrijwillige bijdragen.

Gebruik van deze website
Ondanks het feit dat MessEmoticons zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan MessEmoticons niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
MessEmoticons beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.
MessEmoticons kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door MessEmoticons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. MessEmoticons wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

On line communicatie
Berichten die u stuurt aan MessEmoticons per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. MessEmoticons adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan MessEmoticons te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan MessEmoticons per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
MessEmoticons aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt MessEmoticons geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan MessEmoticons wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
MessEmoticons behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.